Sviečky Marty Kušnírovej z Lastomíra opäť zaujali Ôsmaci z tabuľky prvkov naskladali dovedna 643 rôznych slov V Sládkovičove vytvorili perfektný rekord s tekvicami, svietilo ich tam 310 kusov Rekord v skoku do výšky na bicykli má hodnotu 127 cm
Designer: Joomla Templates 3.2

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Podmienky ochrany osobných údajov

(I).

Základné ustanovenia

1. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia GDPR a ďalších právnych predpisov a na základe jeho oprávnených záujmov beriem na vedomie, že Igor Svítok-DATAPRESCOMP spracúva moje osobné údaje. Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR

Prevádzkovateľ:

Igor Svítok DATAPRESSCOMP, IČ: 344 83 098, DIČ: 102 930 22 52, so sídlom: Terany 197, 962 68 Hontianske Tesáre. 

zapísaný -  Živnostenský register č. 107-13510, Okresný úrad Zvolen, odbor živnostenského podnikania.

kontaktné údaje:

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.telefón: 0905 292 324, www.slovenskerekordy.sk

(ďalej len prevádzkovateľ).

2. Kontakt na prevádzkovateľa: Adresa: Terany 197, 962 68 Hontianske Tesáre.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: 0905 292 324

3. Osobným údajom sa rozumie informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity.  

4. Spracovávanie spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa osôb a ich záujmov, aktivít v oblasti rekordov, zaujímavostí a kuriozít.

5. V súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností. 

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1.  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré získal na základe objednávky, podanej žiadosti o spoluprácu, emailovej komunikácie, spätného kontaktovania, poštových zásielok, tiež z kontaktných formulárov, formuláru o zaslanie e-booku.

2.  Prevádzkovateľ spracuje vaše identifikačné a kontaktné údaje , a informácie potrebné na plnenie zmluvy, vystavenia objednávky, účtovných dokladov a starostlivosti o zákazníka. Ide o právny základ, oprávnený záujem prevádzkovateľa zodpovedať vám na otázky z oblasti aktivít slovenských rekordov, kuriozít a zaujímavostí.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa článku 6. odsek 1 b) GDPR,
 • legitímny záujem v poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie komerčnej komunikácie a informačných bulletinov) v súlade s článkom 6. odsekom 1 (b), (f) GDPR
 • súhlas so spracovaním na účely priameho marketingu (najmä o zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6. odsek 1 písmeno (a) GPDR v spojení s § 7 ods.2 zákon č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie objednávky a vykonávanie práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt, email, telefónne alebo mobilné číslo), poskytnutie osobných údajov je predpokladom uzavretia a plnenia zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť resp. ju zo strany prevádzkovateľa splniť
 • zasielanie obchodných oznámení a realizácia ďalších marketingových aktivít

3.   Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR

4. Prevádzkovateľ nemenoval sprostredkovateľov na ochranu osobných údajov.

IV.

Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovaním si nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, keď je odvolaný súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, maximálne 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2.   Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ údaje dotknutej osoby vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.   Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru a služieb
 • zabezpečujúce služby prevádzky e-shopu rekordy.sk Kniha slovenských rekordov o.z. a ďalších služieb spojených s činnosťou a prevádzkou e-shopu spoločnosť Webaster, s.r.o., platobnej brány a ehopu na webstránke https://www.sumup.com/sk-sk/.
 • spoločnosť zabezpečujúca prevádzku – hostingu web stránky – WebSupport, s.r.o.
 • spoločnosť zabezpečujúca služby prevádzku web stránky http://sk.listmaestro.com spoločnosť Granium s.r.o.
 • spoločnosť zabezpečujúca poštové a doručovateľské služby Slovenská pošta, a.s. prostredníctvom stránky https://mojezasielky.posta.sk
 • spoločnosť poskytujúca softwarový produkt Pohoda, STORMWARE s.r.o. a tiež Superfaktura.

2.   Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

1.   Za podmienok stanovených v GDPR má dotknutá osoba

 • právo na prístup k osobným údajom podľa článku. 15. GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl.18. GDPR
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov podľa čl. 17. GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku. 21. GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20. GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedeného v článku I. v týchto podmienkach.

2.   Ďalej má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov

1.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.   Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk dát a úložísk osobných údajov v papierovej forme, používanie aktuálneho antivírusového programu, zabezpečenie prístupu počítača a programov heslami, zálohou dát.

3.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1.   Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje dotknutá osoba, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

2.   Dotknutá osoba s týmito podmienkami súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

3.   Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nová verzia podmienok ochrany osobných údajov bude zverejnená na svojej internetovej stránke a zároveň pošle dotknutej osobe novú verziu týchto podmienok na emailovú adresu, ktoré prevádzkovateľovi bola poskytnutá.

Tieto obchodné podmienky nadobudli účinnosť dňa 25. 5. 2018.


Pokračujte na stránku, kde odsúhlasite podmienky ochrany osobných údajov.


 revízia dokumentu 01. 01. 2024 

Tuesday the 23rd. © Copyright 1998 - 2024, All rights reserved, Igor Svítok.